Rabu, Ogos 05, 2009

TITAS DAN CABARAN SEMASA

Pemuatan kupasan tentang isu dialog tamadun dalam kursus TITAS juga mempunyai hubungkait dengan teori Huntington. Dialog tamadun adalah salah satu reaksi terhadap teori tersebut. Sewaktu saya memegang jawatan Timbalan Naib Canselor (Akademik, Penyelidikan & Sumber Manusia) Universiti Malaya (1995-2000) saya telah mengambil inisiatif menubuhkan Pusat Dialog Peradaban pada tahun 1996. Di antara tujuannya ialah untuk menggalakkan dialog antara budaya dan tamadun, khususnya antara dunia Islam dan Barat. Seperti banyak pihak lain di dunia yang cukup memahami percaturan politik antarabangsa Amerika Syarikat kita memandang serius terhadap teori Huntington bukan kerana kebenaranya tetapi kerana implikasi politiknya kepada dunia. Kita penuh yakin bahawa teori itu tidak benar. Tetapi kita sedar bahawa di Amerika Syarikat teori yang kurang berasas kadangkala boleh diambil oleh para pembuat dasar untuk dijadikan dasar negara yang boleh mengancam keselamatan dan kedamaian banyak negara di dunia. Sehubungan dengan isu ini kita juga sedar bahawa Huntington adalah seorang ilmuwan yang mempunyai hubungan rapat dengan kelompok-kelompok tertentu di kalangan pembuat dasar dan pendesak politik. Sebagai kuasa terbesar di dunia Amerika Syarikat boleh menggunakan kuasanya untuk menterjemahkan teori kepada realiti. Kebimbangan terhadap pengaruh teori Huntington adalah beralasan.

Bagi menunjukkan betapa seriusnya pihak kita terhadap program dialog tamadun demi membendung kesan-kesan negatif teori Huntington maka pada bulan Mac 1995 Universiti Malaya telah menganjurkan seminar antarabangsa mengenai Islam dan Konfusianisme. Pada tahun berikutnya Huntington sendiri telah datang ke Malaysia atas undangan Universiti Malaya untuk menghadiri seminar tentang hubungan antara Islam, Jepun dan Barat. Sejak itu Pusat Dialog Peradaban telah mengadakan banyak dialog tamadun di berbagai-bagai peringkat secara berterusan hingga sekarang ini. Yang saya ingin menarik perhatian di sini ialah bahawasanya dialog-dialog tamadun antarabangsa di peringkat awal inisiatif dialog tersebut telah mempengaruhi falsafah dan isi kandungan kursus TITAS. Pemilihan Pusat Dialog Peradaban Universiti Malaya sebagai sekretariat dan penyelaras pertama kursus TITAS adalah juga kerana peranan penting yang dimainkan olehnya pada bahagian kedua dekad 1990an dalam memperkembang dan mempopularkan aktiviti dialog tamadun di negara ini.

Walaupun dialog tamadun terus berkembang dan menjadi semakin popular di dunia sehingga mendorong Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu untuk mengisytiharkan tahun 2001 sebagai Tahun Dialog Antara Tamadun, namun tidak ada institusi pengajian tinggi di dunia yang telah mengambil langkah untuk mewujudkan program pengajian tamadun dan ketamadunan untuk para pelajar masing-masing selain di Malaysia. Apabila saya memaklumkan wujudnya kursus TITAS kepada pihak-pihak tertentu dalam program-program dialog antarabangsa yang saya hadiri mereka berasa kagum dengan kursus ini. Menurut mereka alangkah baiknya sekiranya negara-negara lain mencontohi Malaysia dalam hal ini. Kali terakhir saya mendengar reaksi positif di peringkat antarabangsa terhadap kursus TITAS ialah sewaktu saya menghadiri seminar antarabangsa tentang “Perikatan Tamadun-Tamadun” (“Alliance of Civilizations”) tajaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu di Doha, Qatar pada bulan Februari 2006. Seminar itu telah dirasmikan oleh Kofi Annan, Setiausaha Agung PBB ketika itu. Ternyatalah bahawa keunikan kursus TITAS telah diakui oleh pihak-pihak yang menyedari kewujudan dan matlamatnya.

***********

Adalah diakui bahawa tidak semua tamadun dunia diajarkan dalam kursus TITAS. Sebagai sebuah kursus pengajian bernilai sekadar dua unit, adalah mustahil baginya untuk memuatkan pengetahuan dan perbincangan tentang semua tamadun manusia yang masih hidup. Pemilihan yang bijaksana perlu dibuat. Hanya tamadun-tamadun tertentu dipilih untuk dijadikan bahan pembelajaran para pelajar.

Pertimbangan terpenting dalam membuat pemilihan ini adalah kepentingan negara. Kita semua sedia maklum bahawa Malaysia adalah sebuah negara majmuk yang berbilang bangsa, agama dan kebudayaan. Fakta sosial ini menjadikan isu perpaduan kaum sebagai isu negara yang terpenting. Oleh yang demikian, tamadun-tamadun yang dipilih untuk diajar mestilah yang paling relevan dengan cita-cita negara untuk mewujudkan perpaduan di kalangan rakyatnya yang berbilang bangsa dan agama. Ini bermakna bahawa tamadun-tamadun yang dipilih seharusnya mempunyai hubungan rapat dengan pandangan dan cara hidup kelompok-kelompok etnik dan agama di negara ini.

Dalam kursus ini, selaras dengan hakikat kepelbagaian masyarakat negara ini, empat buah tamadun dipilih untuk dibincangkan secara khusus dalam bab-bab yang berasingan. Tamadun-tamadun ini ialah tamadun Islam, tamadun Melayu, tamadun India dan tamadun Cina. Selain tamadun-tamadun ini tamadun Barat moden juga dibincangkan. Cuma ia tidak dibincangkan sebagai sebuah bab yang berasingan. Sebaliknya, beberapa aspek peranan dan pengaruh tamadun Barat moden dalam sejarah umat manusia ada dibincangkan dalam hubungannya dengan keempat-empat tamadun tersebut. Sedikit sebanyak perbincangan tentang tamadun Barat terdapat dalam setiap bab buku ini. Khususnya, terdapat perbincangan tentang bagaimana tamadun Islam, tamadun Melayu, tamadun India dan tamadun Cina masing-masing pada zaman moden menerima pengaruh daripada tamadun Barat moden.

Kewajaran kursus TITAS adalah disandarkan pada hakikat bahawa melalui pengaruh masing-masing dan juga pengaruh bersama, tamadun Melayu, tamadun India, tamadun Cina, tamadun Islam dan tamadun Barat moden telah meninggalkan kesan mendalam ke atas perkembangan ciri-ciri kepelbagaian masyarakat Malaysia. Dalam konteks ini kedudukan tamadun Melayu adalah paling istimewa. Selain merupakan tamadun kepada kelompok etnik yang terbesar di negara ini tamadun Melayu juga merupakan tamadun yang paling banyak dipengaruhi oleh empat tamadun yang lainnya. Pengaruh tamadun India, tamadun Cina, tamadun Islam dan tamadun Barat moden ke atas pembangunan tamadun bangsa Melayu ternyata besar sekali. Hubungan ketamadunan yang terjalin dalam sejarah antara tamadun-tamadun besar ini elok diketahui oleh para pelajar kerana ia boleh menimbulkan kesedaran dan rasa penghargaan yang tinggi terhadap kekayaan warisan budaya masyarakat Malaysia hari ini.

Salah satu tujuan utama kursus TITAS ialah untuk menyumbang kepada pencapaian cita-cita negara untuk mewujudkan perpaduan dan keharmonian di kalangan rakyat negara ini. Menerusi pengajian tamadun-tamadun yang telah dipilih adalah diharapkan bahawa para pelajar akan lebih maklum tentang latarbelakang sejarah kepelbagaian masyarakat kita. Mereka akan dapat melihat penonjolan nilai-nilai kemanusiaan dan kemasyarakatan dalam diskusi tentang setiap tamadun yang diketengahkan. Dengan itu mereka akan memahami bahawa ada banyak kesamaan pada nilai-nilai kemanusiaan dan kemasyarakatan yang mendasari tamadun-tamadun yang dikaji, termasuk nilai-nilai yang bersifat keagamaan. Memang para pelajar akan dapati bahawa tamadun-tamadun ini mempunyai perbezaan dalam banyak aspek. Tetapi yang pentingnya ialah kesedaran bahawa terdapat banyak juga nilai sepunya yang menyatukan tamadun-tamadun ini.

Kesedaran ini mempunyai nilai pendidikan yang sangat tinggi. Kesedaran mendalam di kalangan rakyat tentang nilai-nilai sepunya adalah suatu perkara yang amat dihargai oleh setiap masyarakat majmuk yang jujur dan gigih untuk menyelesaikan masalah-masalah daripada kepelbagaian budayanya kerana ia boleh membantu memupuk perpaduan rakyat. Nilai-nilai sepunya boleh dianggap sebagai jambatan budaya yang menghubungkan antara satu tamadun dengan yang lain. Setiap pengajar kursus TITAS boleh menjelaskan bagaimana nilai-nilai sepunya ini berperanan dalam pembangunan tamadun dalam setiap tamadun yang diperkatakan. Sebagai contoh, dengan berpandukan buku ini dia boleh merujuk kepada nilai-nilai sepunya dalam institusi keluarga; nilai-nilai keilmuan sepunya; unsur-unsur sepunya dalam kosmologi dan sains; dan seterusnya.

Perbezaan yang wujud antara satu tamadun dengan yang lain juga perlu ditangani dengan bijaksana. Perlu ada sikap positif terhadap perbezaan sama ada perbezaan dari segi kepercayaan, anutan nilai, pendapat atau adat resam. Sikap positif ini perlu diterjemahkan kepada amalan toleransi terhadap cara hidup lain yang tidak sebulu dengan cara hidup kita dalam kehidupan harian. Adalah diakui bahawa perbezaan budaya boleh mencetuskan ketegangan dan konflik antara budaya. Tetapi perbezaan juga boleh dilihat sebagai salah satu manifestasi hikmah kepelbagaian dalam alam ciptaan Tuhan dan dalam dunia kehidupan manusia. Oleh itu, ia boleh dilihat sebagai sumber kekuatan masyarakat. Adalah menjadi harapan kursus TITAS ini agar pendedahan para pelajar kepada tamadun yang berbagai-bagai ini tidak akan menimbulkan tanggapan yang salah dalam fikiran mereka terhadap realiti kepelbagaian agama dan budaya di negara ini. Kita tidak mahu mereka bersikap pesimistik terhadap masa depan negara semata-mata kerana ada terlalu banyak unsur perbezaan yang memisahkan antara satu kekompok etnik dan agama dengan yang lain. Sebaliknya, kita ingin melihat mereka bersikap optimistik dan mempunyai keyakinan bahawa cabaran kemajmukan dan kepelbagaian terhadap kesejahteraan negara boleh diatasi.

Kita menganggap kursus TITAS sebagai berjaya dari segi menyumbang kepada keharmonian agama dan kaum sekiranya kesedaran mendalam terhadap kepentingan nilai-nilai bersama sebagai faktor penyatuan masyarakat dan kesedaran mendalam terhadap kepentingan perbezaan dan kepelbagaian sebagai punca kekayaan dan kekuatan masyarakat dapat dipupuk dalam diri pelajar. Pendekatan yang dianjurkan di sini terhadap penyelesaian masalah kepelbagaian tamadun, agama dan budaya tidak bertujuan untuk melemahkan pegangan seseorang pelajar kepada ajaran-ajaran agama dan nilai-nilai ketamadunan yang dipercayaainya. Tidak ada percanggahan antara pendekatan yang dimaksudkan dengan komitmen kepada nilai-nilai tradisi sendiri. Yang hendak dicapai menerusi pendekatan tersebut di atas ialah rukun hidup bermasyarakat yang boleh menjamin kesejahteraan, keharmonian dan perpaduan bagi masyarakat majmuk seperti Malaysia. Seorang pelajar Islam, misalnya, boleh berpegang teguh pada nilai-nilai hidup yang diajarkan oleh agama Islam tetapi pada masa yang sama bersedia untuk menunjukkan toleransi terhadap agama dan budaya lain.

Ada banyak lagi nilai kebaikan yang terdapat pada kursus TITAS ini. Demi memelihara kesinambungan nilai-nilai murni yang sangat ditekankan dalam pelbagai tamadun tradisional bab terakhir buku ini menumpukan perhatian kepada isu-isu semasa yang boleh mengancam dan menghakis nilai-nilai tersebut. Bolehlah kursus TITAS disifatkan sebagai suatu usaha terpuji untuk memelihara nilai-nilai ketamadunan daripada terhakis oleh kuasa-kuasa anti-tamadun zaman kontemporari supaya pembangunan sebenar tamadun manusia boleh diteruskan. Sudah semacam diterima sebagai sebuah bentuk hikmah oleh ahli-ahli ilmu ketamadunan bahawa agama adalah merupakan intisari tamadun. Oleh sebab itu kedudukan dan peranan agama dalam setiap tamadun yang dipelajari mendapat liputan yang lebih luas daripada aspek-aspek tamadun yang lain. Dalam kes tamadun Islam sudah pastinya kedudukan dan peranan agama menjadi sangat tertonjol kerana penamaan tamadun itu sendiri berasaskan agama Islam.

Dalam perspektif ini agama memainkan peranan penting dalam memastikan bahawa nilai-nilai ketamadunan yang murni akan terus terpelihara. Rata-rata di dunia hari ini generasi muda sudah terputus dengan sejarah zaman silam. Bagi kebanyakan mereka sejarah tidak lagi penting untuk diketahui. Sudah menjadi suatu trend dalam kehidupan mereka untuk tidak lagi menghormati nilai-nilai tradisional. Sebaliknya nilai-nilai ini dilihat sebagai suatu yang sudah usang dan tidak relevan lagi kepada cara hidup zaman sekarang. Masalah-masalah ini berlaku pada tahap yang paling ketara dan paling kritikal di dunia Barat. Tetapi fenomena-fenomena negatif ini sudah banyak menular ke dalam masyarakat Malaysia sendiri. Adalah diharapkan kurus TITAS dapat membantu dari segi membendung penularan gejala-gejala negatif ini ke tahap yang serius yang boleh memusnahkan tamadun. Tamadun manusia yang semata-mata bersifat atau berbentuk material dan sudah kehilangan nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat spiritual sebenarnya tidak layak lagi digelar tamadun. Tamadun seperti itu tak ubah seperti jasad manusia tanpa ruh. Dengan kata lain, pada hakikatnya tamadun kebendaan semata-mata sudah pun merupakan sebuah tamadun yang sudah mati atau yang sudah sampai ke penghujung hayatnya. Oleh yang demikian, amat mustahak nilai-nilai ketamadunan sejati terus terpelihara dalam masyarakat kita.

Seperti yang telah saya tegaskan sebelum ini isu dialog antara tamadun juga mendapat tempat dalam kursus TITAS ini. Saya ingin menjelaskan lebih lanjut tentang isu ini tetapi dengan merujuk secara lebih khusus kepada situasi di negara kita. Pada pendapat saya, pemuatan isu ini dalam kursus adalah suatu keputusan yang sangat bijak. Dalam masyarakat majmuk yang berbilang agama dan berbilang bangsa amat mustahak diadakan pelbagai jenis dialog di berbagai-bagai peringkat yang boleh mempertemukan kelompok-kelompok agama dan etnik yang berlainan. Tujuannya ialah supaya mereka saling kenal mengenali dan supaya wujud persefahaman di kalangan mereka. Dialog seharusya dilihat sebagai suatu usaha untuk memperkukuhkan perpaduan masyarakat. Dialog yang diperlukan bukan aktiviti bermusim dan yang berbentuk seminar sahaja. Ia harus dilihat sebagai aktiviti komprehensif yang meliputi semua usaha untuk mencari persefahaman di kalangan semua kelompok agama dan etnik di negara ini. Yang paling penting sekali ialah dialog antara agama, budaya dan tamadun hendaklah dibudayakan dalam masyarakat kita.

Adalah menjadi harapan kita semua agar buku ini dapat memberi manfaat kepada semua pihak yang terlibat dalam menjayakan kursus TITAS di institusi-institusi pengajian tinggi awam kita; baik kepada para pensyarah yang mengajar mahu pun kepada para pelajar yang diwajibkan mengikuti kursus ini. Malah kita berharap buku ini juga akan menarik perhatian masyarakat umum supaya masyarakat seluruhnya akan terdidik dengan nilai-nilai ketamadunan dan mempunyai sikap positif terhadap dialog budaya dan tamadun.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan